C軿RE VE S軱OP輶DE, 中RETMENLER NEDEN MEMLEKETLER軳E G諲DER軱軾OR?

C軿RE VE S軱OP輶DE, 中RETMENLER NEDEN MEMLEKETLER軳E G諲DER軱軾OR?
C軿RE VE S軱OP輶DE, 中RETMENLER NEDEN MEMLEKETLER軳E G諲DER軱軾OR?

E餴tim Sen Çorum 辵besi yaz齦 bir aç齥lama yaparak 13 Aral齥 Pazar günü 摭rnak’齨 Cizre ile Silopi 輑çesi’nde görevli ö餽etmenlere, 輑çe Milli E餴tim Müdürlükleri taraf齨dan cep telefonu üzerinden gönderilen mesajlar ve bölgede yanan olaylar ile ilgili olarak yaz齦 bir aç齥lama yapt. Yap齦an aç齥lamada ⺷ bilgilere yer verildi.’  Aylard齬 齭rarla ve inatla artarak sürdürülen çatma ortam nedeniyle ö餽enci ve ö餽etmenler can güvenli餴 endi㧐si yamaktad齬. Bu konuda çözüm odakl ad齧lar at齦mas yönündeki tüm taleplere ra餸en, bugüne kadar hiçbir somut ad齧 at齦mamt齬. Sendikam齴齨 e餴tim-ö餽etim y齦 banda bölge illerinde yapt ara⺶齬ma ile dile getirdi餴 sorunlar齨 görmezden gelinmesi ve hükümetin gerekli ad齧lar atmamas nedeniyle sorunlar daha da derinlei,  çatmalar齨 yo饀nla⺶ bölgelerde günlük yam ve e餴tim fiilen durmu⺶ur.

13 Aral齥 Pazar günü 摭rnak’齨 Cizre ile Silopi 輑çesi’nde görevli ö餽etmenlere, 輑çe Milli E餴tim Müdürlükleri taraf齨dan cep telefonu üzerinden tartmal bir mesaj gönderilmi⺶ir. Cizre ve Silopi 輑çe Milli E餴tim Müdürlükleri, ilginç bir 㧐kilde, üstelik e餴tim-ö餽etim döneminin tam ortas齨da ö餽etmenlerin Silopi’de 14-15-16 Aral齥 2015 tarihlerinde, Cizre’de ise süresi belirsiz bir 㧐kilde “hizmet içi e餴time” al齨acaklar齨 bildirmi, e餴timlere memleketlerinde kat齦abilecekleri ifade edilerek bu ilçelerde çalan ö餽etmenlere adeta “ilçeyi terk edin” mesaj vermi⺶ir. Ö餽etmenlerin bir bölümünün 輑çe Milli E餴tim Müdürlüklerinden gelen k齭a mesaj ile ilçeden ayr齦maya baamas ve bölgede yanan yo饀n askeri hareketlilik, ba⺶a ö餽enciler ve aileleri olmak üzere halk üzerinde büyük bir endi㧐 yaratmaya baamt齬.

Silopi ve Cizre 輑çe Milli E餴tim Müdürlükleri taraf齨dan ö餽etmenlere gönderilen mesajda adeta “Kentleri bolt齨, operasyon yap齦acak!” mesaj verilmi, gerekçe olarak “hizmet içi e餴tim semineri” gibi inand齬齝齦齥tan uzak bir bahane sunularak kamuoyu aç齥ça yan齦t齦maya çal齦mt齬. MEB’in e餴tim ö餽etim döneminin ortas齨da böyle bir karar almas齨齨 hiçbir yasal dayana瘕 bulunmamaktad齬.

MEB’in birden bire “hizmet içi e餴tim” karar almas ak齦larda baz soru iretlerinin oluas齨a neden olmu⺶ur;

  • MEB, hangi gerekçeyle ö餽etmenleri e餴tim ö餽etim dönemi sürerken hizmet içi e餴time almaktad齬? Hizmet içi e餴tim konular nelerdir?
  • Cizre ve Silopi’den ayr齦an ö餽etmenler gittikleri illerde hangi okullarda hizmet içi e餴tim alacakt齬? Bu durum önceden planlanm m齞齬?
  • Cizre ve Silopi’de kalan ö餽etmenler hangi okullarda, nas齦 bir hizmet içi e餴tim alacaklard齬?
  • Cizre ve Silopi’ye hizmet içi e餴tim gerekçe gösterilerek at齦an k齭a mesajlar ile ö餽etmenlere aç齥ça “ilçeyi terk edin” denilmesinin as齦 gerekçesi nedir?

MEB, yukar齞a s齬alad齧齴 sorulara samimi bir 㧐kilde yan齮 vermeli ve gerçek niyetinin ne oldu饀nu, kamuoyunda ku⺧uya yer b齬akmayacak 㧐kilde aç齥lamal齞齬.

Aylard齬 yanan çatmalar, bask齦ar ve yanan ölümler, ba⺶a ö餽etmenler ve ö餽enciler olmak üzere, bölge halk齨齨 üzerinde büyük bir psikolojik bask ve travma yaratmaya baamt齬. Ö餽etmenlerin, ö餽encileriyle en çok bir arada olmas gereken böylesine hassas bir dönemde böyle bir karar齨 al齨m olmas düündürücüdür. MEB, ö餽etmenleri ö餽encilerinden ay齬arak, ö餽encilerin büyük bir psikolojik y齥齧 yamas齨a zemin haz齬lamaktad齬. Daha önce de asker ve polis eeri “geçici görev” uygulamas ile ilçeden ç齥ar齦mt齬.

MEB’in bu karar, aylard齬 yap齦d gibi “operasyon” gerekçesiyle e餴tim ö餽etim kurumlar olan okullar齨 ve yurtlar齨 bolt齦mas, her iki ilçede de uzun süreli “soka餫 ç齥ma yasa瘕” ilan edilece餴 endi㧐lerini artt齬mt齬. Askeri darbe dönemlerinde bile örneklerine rastlanmayan, 1990’l y齦lar bile gölgede b齬akan yo饀n bask ve 㱮ddet ortam齨da, MEB’in iktidar齨 bask齝 politikalar齨a destek vermek için çocuklar okullar齨dan, ö餽etmenleri ö餽encilerinden ay齬mas齨齨 hiçbir mant齥l aç齥lamas yoktur.

Sa餷齥l bir e餴tim ve ö餽etim yapabilmesi için çatmal süreç sona erdirilmeli, ö餽encilerin, ö餽etmenlerin ve halk齨 günlük yam齨 alt üst eden tüm 㱮ddet eylemlerine derhal son verilmelidir.14.12.2015

Anahtar Kelimeler
Yorum Yaz

Yorumu Yapmak 葭in 躽e Olman齴 Gerekmektedir.
Sitemize 躽e Olmak 葭in Buraya TIKLAYIN Mevcut 躽eli餴nizle 躽e Gir㱮 Yapmak i鏸n Buraya TIKLAYIN